رتبه بندی حالت رقابتی

Zula

امتیاز نام مستعار نام گروه KDA
{{ x.EloRank }} {{ x.Nickname }} {{ x.ClanName }} {{ x.Kda }} Logo