رتبه بندی فردی

امتیازنامنام گروهامتیازهای تجربهKDAE-sport
{{ x.Rank }}{{ x.Name }}{{ x.Extra }}{{ x.Point }}{{ x.Kda }} Logo